Науково-дослідна лабораторія

науково-діагностичного відділу координації наукових досліджень, впровадження та захисту прав інтелектуальної власності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Про Лабораторію

На базі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії створено науково-дослідницьку Лабораторію науково-діагностичного відділу координації наукових досліджень, впровадження та захисту прав інтелектуальної власності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

В Лабораторії ведуться дослідження та розробка сучасних медичних виробів та приладів, які застосовуються в серцево-судинній хірургії. Наша робота спрямована на підвищення ефективності лікування пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, розширення лікарських можливостей та впровадження новітніх медичних технологій в широку лікарську практику.

Зокрема, фахівці Лабораторії плідно працюють над вивченням якостей різноманітних біоматеріалів, які можуть бути використані в серцево-судинній кардіохірургії. В сферу інтересів Лабораторії також входять фундаментальні дослідження біосумісності матеріалів, які тісно пов’язані з імплантацією медичних пристроїв.

Окремий напрямок роботи Лабораторії, яким ми справді пишаємося, полягає в створенні інноваційних універсальних біоматеріалів, які можуть бути застосовані в кардіохірургії та судинній хірургії.

Наша діяльність

Проектування медичних виробів, що застосовуються в серцево-судинній хірургії;

Дослідження пружно - міцносних властивостей тканинномодифікованих біосумісних матриксів;

Оцінка гідродинамічних характеристик протезів серцевих клапанів і тестування їх міцності;

Дослідження структури та архітиктоніки тканинномодифікованого біосумісного матриксу (світлова та растрова електронна мікроскопія);

Дослідження рівня концентрації нуклеїнових кислот в ксеногенних тканинномодифікованих біосумісних матриксах;

Тестування розробок in vitro та in vivo (цитотоксичність, гемосумісність,біосумісність, запальна реакція, функціональність пристрою)

Новини

Наші фахівці

ДЕНИС ДЗЮРМАНздобув вищу медичну освіту в 2007 році, в НМУ ім. О.О.Богомольця, після чого закінчив інтернатуру з загальної хірургії на базі КМКЛ №3 та отримав ...

АРКАДІЙ ДОВГАЛЮКздобув вищу медичну освіту в 2003 році в Національному медичному університеті ім .О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» ...

НАТАЛІЯ ЩОТКІНАбазову медичну освіту отримала в Першому медичному коледжі, закінчивши в 2005 році учбовий заклад по спеціальності «Лабораторна справа» ...

Публікації

Статті у фахових наукових виданнях України та інших країн
  1. A state of the “heart”: application of bioengineered materials for cardiac surgery /A. A. Sokol, D. A. Grekov, G. I. Yemets, A. Y. Galkin, N. V. Shchotkina, A. A. Dovghaliuk, O. V. Telehuzova, I. M. Yemets // Journal of Education, Health and Sports. – 2020. – Vol.10, №9 – P. 927-936. (Республіка Польща). (Входить до міжнародних наукометричних баз даних: ERIH PLUS, Index Copernicus, InfoBase, PBN Polska Bibliografia Naukowa, Arianta тощо).
  2. Comparison of bovine pericardium decellularization protocols for production of biomaterial for cardiac surgery / A. A. Sokol, D. A. Grekov, G. I. Yemets, A. Yu. Galkin, N. V. Shchotkina, A. A. Dovghaliuk, O. V. Telehuzova, I. M. Yemets // Biopolymers and Cell. – 2020. – Vol. 36. № 5. – P. 392-403. (Входить до міжнародних наукометричних баз даних: Scopus, SJR, BIOSIS, Previews, DOAJ, CrossRef, EBSCO, Medical Journal Links тощо).
  3. The efficiency of decellularization of bovine pericardium of different concentration of sodium dodecyl sulfate / A.A. Sokol, D.A. Grekov G.I. Yemets, O.Yu. Galkin, N.V. Shchotkina, A. A. Dovghaliuk, N.M. Rudenko, I.M. Yemets // Innovative Biosystems and Bioengineering. – 2020. – Vol.4, № 4. – P. 189 – 198. (Входить до міжнародних наукометричних баз даних: DOAJ; ROAD; HINARI; Chemical Abstracts Service; CNKI Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers; J-Gate; Public Knowledge Project Index; ICMJE; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat).
  4. Biocompatibility analysis of the decellularized bovine pericardium / A.A. Sokol, D.A. Grekov, G.I. Yemets, O.Yu. Galkin, N.V. Shchotkina, I.M. Yemets // Cell and Organ Transplantology. – 2020. – Vol.8, №2 – P. 112-116. (Входить до міжнародних наукометричних баз даних: Scopus, Goole scholar тощо).
  5. Prospects for application of bovine pericardial scaffold for cardiac surgery / A.A. Sokol, D.A. Grekov, G.I. Yemets, O.Yu. Shchotkina, A.A. Dovgaliuk, N.M. Rudenko, I.M. Yemets // Biotechnologia Acta. – 2020 – Vol. 13, №6 – P. 41- 49. (Входить до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, CrossRef, DOAJ, Goole Scholar, CAS, OAJI, JournalTOCs, GIGA Information Center, ResearchBib, ASI, WordCat, EuroPub тощо)
Тези доповідей
  1. Biomechanical properties of scaffolds for cardiac repair and regeneration / A.A. Sokol  // IX international conference: Medical physics – current state, issue, development directions. New technologies (23 – 25 September): theses. – Kyiv, Ukraine. – 2020. – P. 148-152.
  2. Features of manufacture of decellularized scaffolds for use in cardiac surgery / A.A. Sokol, D.A. Grekov, O.Yu. Galkin, G.I. Yemets, N.V. Shchotkina, I.M. Yemets // V International Scientific Conference: Actual problem of biochemistry, cell biology and physiology (15-16th October): theses. – Dnipro, Ukraine. – 2020. – P. 121-123.
  3. Вплив концентрації sodium dodesil sulfat на цитотоксичні властивості екстракорпорального матриксу / А. А Сокол // Науково-практична конференція з міжнародною участю:Актуальні питання фармакології та медичної біохімії, присвяченої 100-річчю з дня народження проф. О.О. Столярчука (15-16 жовтня): тези. – Вінниця, Україна. – 2020. – С. 58-60.
  4. Experience in the development and manufacture of the universal biomaterial for using in cardiac surgery / A.A. Sokol  //15th annual Ukrainian Forum on Congenital Heart Diseases (22 – 23 October): theses. – Kyiv, Ukraine. – 2020. – P. 6. (усна доповідь).
  5. Біоімпланти з ксенотканини для хірургічної корекції патологічних змін в органах серцево-судинної системи / А. А. Сокол // ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю: Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція (19 листопада): тези. – Харків,Україна. – 2020. – С. 273-274.

Запрошуємо до співпраці!

Надсилайте електронною поштою лист із вашим резюме та стислим описом наукових інтересів.

Mail to: cardiotissue@gmail.com