Заявка про екологічні наслідки діяльності

Планована діяльність – реконструкція будівель Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 24 у Шевченківському районі м.  Києва.

Мета планованої діяльності – покращення умов перебування дітей під час лікування та забезпечення лікарів необхідними приміщеннями для лікування.

Шляхи здійснення мети – реконструкція будівель Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 24 у Шевченківському районі м. Києва.

Можливість надзвичайних екологічних ситуацій – ризик надзвичайних екологічних ситуацій (вибух і/або пожежа) не перевищує типовий для населених міст України.

Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:

– викиди забруднюючих речовин від автотранспорту, пральної;

– дощові стоки з території.

Оцінки рівнів екологічного ризику

Об’єкт будівництва не підпадає під санітарну класифікацію ДСП №173-96 і нормативної санітарно-захисної зони не потребує. Експлуатація об’єкту збільшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі на незначну величину у приземному шарі атмосфери. При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм під час реконструкції та експлуатації об’єкту практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Хімічне забруднення території. Аналіз всіх компонентів природного середовища та можливих факторів впливу на них свідчить, що найбільший вплив в результаті реалізації проекту буде здійснений на повітряне середовище. Джерелами забруднення атмосферного повітря буде автотранспорт, що розміщується на даній території, пральня.

В атмосферне повітря щорічно викидатимуться забруднюючі речовини в кількості: діоксид азоту – 0,00041т, оксиди вуглецю – 0,0041т, діоксид сірки – 0,00037т, сажі – 0,00004т, аміаку – 0,000000032т, метану – 0,000018т, оксид азоту – 0,0000025т, вуглекислий газ – 0,044т,вуглеводні граничні – 0,00056т, бенз(а)пірену – 0,00000017т, натрію карбонат – 0,00043т, синтетичний мийний засіб – 0,001 т.

Розрахункова сума максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі житлової території не перевищує 0,1ГДК (граничнодопустимі концентрації).

Шумовий вплив на населення. Рівень звукового тиску від працюючих двигунів автотранспорту в палатах будівлі Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» не перевищуватиме 30дБА згідно ДБН В.1.1-31:2013.

Вплив на водне середовище. Витрати води на весь об’єкт складатимуть 28,95 м3/добу, водовідведення 28,95 м3/добу. Водопостачання та каналізування будинку – централізоване з підключенням до існуючих мереж, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод. Скид стічних вод здійснюється в існуючу систему каналізації. Концентрації речовин у стічних водах відповідають «Правилам приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва», № 1879 від 12.10.2011р.

Вплив на ґрунти та геологічне середовище. В процесі експлуатації об’єкту будуть утворюватись тверді побутові відходи – 19,17 т/рік, відходи від надання послуг з охорони здоров’я людей – 0,4 т/рік, лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,13 т/рік. В процесі реконструкції об’єкта будуть утворюватись відходи: обрізки дошок, металу, металева та пластикова тара від фарбувальних матеріалів. Відходи в процесі реконструкції та експлуатації об’єкта будуть утилізовані в відповідності з законодавством України.

Вплив на рослинність і тваринний світ. Рівень впливу приймається як прийнятний.

Рівень соціального ризику планованої діяльності прийнятний.

Рівень ризику планованої діяльності на природне середовище прийнятний.

Оцінки безпеки для життєдіяльності населення. Безпека для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та шумового впливів гарантується. Розміщення об’єкту забезпечує раціональне використання міських площ і має мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. Проектом передбачається застосування обладнання з покращеними екологічними, енергозберігаючими показниками та системою протипожежного захисту.

Проект розроблений з дотриманням чинних будівельних, санітарних, пожежних норм і правил.

Заходи, що вжиті для інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформування населення здійснено у ЗМІ.

Вигоди громадськості від реалізації планованої діяльності: покращення умов перебування дітей під час лікування та забезпечення лікарів необхідними приміщеннями для лікування.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності

– публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ;

– реконструкція та експлуатація об’єкту проектованої діяльності у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.